Guziki

Tryb działania

Zgodnie z ustawą dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)oraz statutem Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi działalnością Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi kieruje Dyrektor przedszkola, który reprezentuje je również na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem   przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 374