Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka pocztowa

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/000220463


Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 86:

EDUKACJA:

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za  przedszkole,

SPRAWY KADROWE:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 • raporty,
 • prawozdania.

ARCHIWUM:

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa przedszkola.

FINANSE PRZEDSZKOLA:

 • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są  organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 • Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (codziennie w godz. 900 -1500)
 • Odpłatność za przedszkole: specjalista ds żywienia w ustalone dni
       każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 • Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja na tablicy ogłoszeń).

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Procedura przyjmowania skarg i wniosków

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 345