Guziki

Opłaty

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 r., poz. 1985),

Uchwała Nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego 2017, poz. 609 z dnia 27.01.2017 r.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016r. , poz. 1943 z późn. zm.)

Na podstawie w/w przepisów Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

  • bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od: 8.00 do 13.00.
  • realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach: 7.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00.

STAWKA ŻYWIENIOWA (opłata zmienna) naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

  • trzy posiłki – 100%
  • dwa posiłki ( I, II Śn)- 50%
  • dwa posiłki ( II Śn, obiad)- 75%
  • jeden posiłek (obiad) -3,00 zł.

Tryb stosowania obniżonej odpłatności określa "Regulamin przyznawania obniżonej opłaty za świadczenia dla Rodziców/prawnych opiekunów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi”

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2018 - Edycja treści.

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-03-2013 - Edycja treści.

05-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 407