Guziki

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi. Organem prowadzącym jest Miasto Łódź  Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzkie Kuratorium Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi jest publiczną placówką oświatowo wychowawczą, która działa na podstawie niżej wymienionych przepisów prawnych określających cele i zadania działalności, podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami, a także zasady współdziałania między nimi:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U 2010 nr 228 poz. 1487)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 57 poz. 1240)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693)
 • Zmiana ustawy o Systemie Oświaty z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 4580)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz.17)
 • Uchwały  Nr  LIII/1021/05  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia  7  września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz.167)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr. 26, poz. 232)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 i z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. N 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
 • Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992r w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz.94 z późn. zm.)

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 178