Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W przypadku odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, do przedszkola może uczęszczać również dziecko, które nie ukończyło 8 roku życia.

Dziecko z  orzeczeniem o  potrzebie kształcenia specjalnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.

Dyrektor – w  szczególnie uzasadnionych przypadkach – może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku życia.

Dziecko w  wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

  • Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Przedszkole:

  • realizuje   programy   wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę  programową wychowania przedszkolnego;
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola

Rodzice dziecka pięcioletniego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-02-2013 - Edycja treści.

04-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 174